Siemens Sp. z o.o.

POLSKA

Działalność przedsiębiorstwa

 • Odczynniki laboratoryjne
 • Urządzenia medyczne
 • Urządzenia do tomografii
 • Aparatura rentgenowska
 • Analizatory
 • Odczynniki do badania krwi
 • Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 • Urządzenia do obrazowania rezonansu magnetycznego
 • Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu rentgenowskiego
 • Urządzenia i wyroby do radioterapii
 • Urządzenia do angiografii
 • Pipety i akcesoria laboratoryjne
 • Odczynniki i środki kontrastowe
 • Odczynniki chemiczne
 • Aparaty ultrasonograficzne
 • Analizatory biochemiczne
 • Cyfrowe urządzenia do angiografii
 • Urządzenia do mammografii
 • Laboratoryjne wyroby szklane
 • Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne
 • Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych
 • Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego i chirurgicznego
 • Probówki
 • Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
 • Odczynniki do klasyfikacji grupy krwi
 • Analizatory krwi
 • Rentgenowskie urządzenia przetwarzające
 • Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
 • Usługi naprawcze i konserwacyjne
 • Aparaty wykorzystujące promieniowanie gamma
 • Różne urządzenia i produkty medyczne
 • Jednostki rezonansu magnetycznego
 • Paski odczynnikowe
 • Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego
 • Pipety
 • Roboty budowlane
 • Pakiety oprogramowania medycznego
 • Urządzenia do kardioangiografii
 • Końcówki pipet
 • Odczynniki do elektroforezy
 • Usługi w zakresie napraw i konserwacji aparatury pomiarowej, badawczej i kontrolnej
 • Usługi instalowania sprzętu medycznego
 • Analizatory testów immunologicznych
 • Wirówki laboratoryjne i akcesoria
 • Defibrylatory
 • Analizatory hematologiczne
 • Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu rentgenowskiego
 • Czynniki diagnostyczne
 • Roboty remontowe i renowacyjne
 • Skanery do tomografii komputerowej
 • Skanery rezonansu magnetycznego
 • Pompy infuzyjne
 • Sprzęt obrazujący do użytku medycznego, stomatologicznego i weterynaryjnego
 • Stoły rentgenowskie
 • Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych
 • Przekładniki
 • Urządzenia do radioterapii, mechanoterapii, elektroterapii i fizykoterapii
 • Usługi projektowania architektonicznego
 • Sprzęt obrazujący do użytku medycznego, stomatologicznego i weterynaryjnego
 • Części turbin gazowych
 • Wyroby diagnostyczne
 • Meble medyczne
 • Urządzenia używane na salach operacyjnych
 • Urządzenia radiodiagnostyczne
 • Usługi w zakresie napraw i konserwacji i podobne usługi osprzętu dróg i innego sprzętu
 • Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania
 • System monitorowania pacjentów
 • Urządzenia i wyroby do radioterapii
 • Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego i chirurgicznego
 • Wszelkie pozostałe produkty inne niż terapeutyczne
 • Izotopy promieniotwórcze
 • Urządzenia do terapii rentgenowskiej
 • Rentgenowskie stacje robocze
 • Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
 • Przygotowanie terenu pod budowę
 • Urządzenia do elektrokardiografii
 • Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji
 • Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych
 • Stoły operacyjne
 • Usługi wdrażania oprogramowania
 • Urządzenia komputerowe
 • Endoskopy
 • Transformatory
 • Odczyty liczników
 • Roboty budowlane w zakresie sal diagnostycznych
 • Odczynniki izotopowe
 • System telekomunikacyjny
 • Przebudowa budynków
 • Urządzenia medyczne i laboratoryjne, urządzenia optyczne i precyzyjne, zegary i zegarki, farmaceutyki oraz podobne artykuły medyczne
 • Urządzenia radiograficzne
 • Aparatura kontrolna i badawcza
 • Systemy komputerowe
 • Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów
 • Lampy chirurgiczne
 • Urządzenia elektrochirurgiczne
 • Urządzenia do ogrzewania krwi i płynów
 • Sprzęt telekomunikacyjny
 • Łóżka z silnikiem
 • Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
 • Aparatura do anestezji i resuscytacji
 • Różne urządzenia medyczne
 • Usługi udzielania kredytu
 • Medyczne urządzenia komputerowe
 • Wyłączniki
 • Przyrządy do anestezji
 • Automaty do pobierania opłat
 • Łopatki
 • Różne produkty lecznicze
 • Usługi instalowania sprzętu sterowania energią elektryczną
 • Roboty malarskie i szklarskie
 • Mikroskopy
 • Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
 • Roboty budowlane w zakresie sal zabiegowych
 • Roboty instalacyjne w budynkach
 • Zestawy diagnostyczne
 • Urządzenia do monitorowania czynności serca
 • Urządzenia do fluoroskopii rentgenowskiej
 • Urządzenia diagnostyczne
 • Usługi konfiguracji oprogramowania
 • Przyrządy do endoskopii, endochirurgii
 • Zastawki serca
 • Echokardiografy
 • Kaniula
 • Termografy
 • Cytometry
 • Systemy diagnostyczne
 • Zestawy medyczne
 • Materiały medyczne
 • Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej, krematoriów oraz obiektów użyteczności publicznej
 • Urządzenia do analizy immunologicznej
 • Roboty w zakresie burzenia
 • Serwery UNIX lub równorzędne
 • Chłodziarki
 • Akceleratory liniowe
 • Pomieszczenia do angiografii
 • Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
 • Nadmiarowa macierz niezależnych dysków (RAID)
 • Roboty budowlane w zakresie budynków
 • Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
 • Pokrywanie podłóg i ścian
 • Urządzenia do nakłuwania żył, pobierania krwi
 • Tynkowanie
 • Kładzenie płytek
 • Analizatory chemiczne
 • Stojaki na pipety
 • Serwery sieciowe
 • Usługi instalowania sprzętu obrazującego
 • Pojazdy wojskowe i ich części
 • Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
 • Diagnostyczne urządzenia ultradźwiękowe
 • Analityczne lub naukowe pakiety oprogramowania
 • Systemy operacyjne
 • Infrastruktura sieciowa
 • Roztwory lecznicze
 • Parkometry
 • Urządzenia chłodnicze i mrożące
 • Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych
 • Usługi edukacji medycznej
 • Sieć internetowa
 • Usługi szkoleniowe
 • Urządzenia do terapii gazowej i oddechowej
 • Sprzęt związany z komputerami
 • Dźwiękowa i wizualna aparatura sygnalizacyjna
 • Różne rejestratory danych
 • Elektroniczna aparatura do wykrywania
 • Sprzęt telewizyjny i audiowizualny
 • Odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz aparatura nagrywająca dźwięk lub obraz lub aparatura powielająca
 • Centralna jednostka monitorująca
 • Monitory do kontrolowania czynności oddechowej
 • Systemy baz danych
 • Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej, krematoriów oraz obiektów użyteczności publicznej
 • Części turbin
 • Specjalne usługi projektowe
 • Elektromiografy
 • Urządzenia do hemodializy
 • Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych
 • Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
 • Usługi nadzoru technicznego
 • Usługi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektów budowlanych
 • Serwery
 • Różne produkty chemiczne
 • Pomoce naukowe
 • Usługi w zakresie wsparcia systemu
 • Transformatory przesyłowe
 • Urządzenia do anestezji
 • Inkubatory
 • Materace do spania
 • Lepkościomierze
 • Zamrażarki
 • Konsole
 • Odzież do ochrony jądrowej i radiologicznej
 • Sprzęt ochrony jądrowej, biologicznej, chemicznej i radiologicznej
 • Szkolenie pracowników
 • Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
 • Usługi opracowywania przemysłowego specyficznego oprogramowania
 • Przyrządy używane na salach operacyjnych
 • Pozaustrojowe układy krążeniowe
 • Karty zawierające obwody scalone
 • Maszyny potwierdzające ważność biletów
 • Komputery osobiste
 • Stacje robocze
 • Czytniki magnetyczne lub optyczne
 • Czytniki optyczne
 • Terminale komputerowe
 • Naczepy
 • Usługi opracowywania oprogramowania dla baz danych
 • Instalowanie pożarowych systemów alarmowych
 • Pisaki
 • Instalowanie alarmów włamaniowych
 • Odłącznik
 • Stomatologiczne aparaty rentgenowskie
 • Monitory ekranowe
 • Drukarki i plotery
 • Produkty do żywienia pozajelitowego
 • Witaminy
 • Płyny dożylne
 • Preparaty odżywiania wewnątrzjelitowego
 • Pozostałe produkty terapeutyczne
 • Artykuły do infuzji
 • Rękawice chirurgiczne
 • Usługi instalowania sprzętu do radioterapii
 • Konserwacja i naprawa maszyn do wydawania biletów
 • Roboty budowlane w zakresie budowy przemysłowych obiektów budowlanych
 • Różne usługi inżynieryjne
 • Mechaniczne i elektryczne usługi inżynieryjne
 • Różny sprzęt transportowy i części zapasowe
 • Usługi instalowania turbin
 • Urządzenia elektrotermiczne
 • Roboty w zakresie instalacji budowlanych
 • Usługi w zakresie wsparcia systemu
 • Usługi w zakresie sieci komputerowej
 • Usługi doradcze w zakresie analizy biznesowej
 • Roboty w zakresie sygnalizacji kolejowej
 • Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów komunikacyjnych
 • Kultury mikrobiologiczne
 • Surowice odpornościowe
 • Urządzenia do nadzoru wideo
 • Usługi instalowania urządzeń wideo
 • Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
 • Usługi doradcze w zakresie integracji oprogramowania
 • Różne części zapasowe
 • Atomowe skanery do rezonansu magnetycznego
 • Bezprzewodowy system telekomunikacyjny
 • Komputery i drukarki
 • Urządzenia do scyntygrafii
 • Sprzęt oftalmologiczny
 • Odczynniki urologiczne
 • Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego
 • Aparatura i sprzęt sterujący
 • Usługi doradcze dotyczące architektury, inżynierii, budowy i podobne
 • Oprogramowanie systemowe
 • Diagnostyczny system rentgenowski
 • Usługi programowania oprogramowania systemowego i dla użytkownika
 • Immunoglobuliny
 • Lokomotywy kolejowe i tramwajowe oraz tabor kolejowy i podobne elementy
 • Usługi profesjonalne w zakresie architektury, inżynierii, budowy, prawa, księgowości oraz inne
 • Aparatura transmisyjna do radiotelefonii, radiotelegrafii, transmisji radiowej i telewizyjnej
 • Igły medyczne
 • Protezy naczyniowe
 • Sztuczne części serca
 • Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn
 • Naprawa, serwisowanie i instalacja
 • Skalpele i noże chirurgiczne
 • Cewniki
 • Techniki operacyjne
 • Przyrządy chirurgiczne
 • Urządzenia do chirurgii serca
 • Różne usługi
 • Usługi doradcze w zakresie oprogramowania
 • Falowniki
 • Usługi w zakresie napraw i konserwacji lokomotyw
 • System sterowania i kontroli
 • Centrale telefoniczne
 • Systemy ochrony
 • Lokomotywy
 • Konserwacja i naprawa oprogramowania technologii informacji
 • Usługi szkolenia komputerowego
 • Usługi w zakresie serwisowania oprogramowania
 • Wstrząsarki i akcesoria
 • Komputerowy system sterujący
 • Instalowanie sygnalizacji drogowej
 • Kable energetyczne
 • Kabel niskiego napięcia
 • Meble biurowe
 • Różny sprzęt komputerowy
 • Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe
 • Profesjonalne usługi komputerowe
 • Usługi w zakresie wsparcia technicznego
 • Roboty budowlane w zakresie budynków
 • Autoklawy
 • Usługi w zakresie modernizacji telefonicznych urządzeń przełączeniowych
 • Usługi w zakresie lokalnej sieci komputerowej
 • Wyroby farmaceutyczne
 • Pojemniki na mocz
 • Lampy używane na salach operacyjnych
 • System obrazowania i archiwizowania
 • Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa
 • Systemy informacji medycznej
 • Urządzenia do badań urologicznych
 • Usługi w zakresie konserwacji sygnalizacji ulicznej
 • Szkło
 • Alkohol etylowy
 • Klamry chirurgiczne
 • Sprzęt obrazujący pogłosowy, ultradźwiękowy i dopplerowski
 • Urządzenia do wspomagania serca
 • Urządzenia do anestezji i resuscytacji
 • Usługi w zakresie obsługi parkingów
 • Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
 • System obrazowania i archiwizowania
 • Elementy składowe sieci
 • Rutery sieciowe
 • Aparatura i sprzęt sterujący
 • Kabel do transmisji danych
 • Uaktualnienia oprogramowania
 • Rozdzielnie
 • Łóżka szpitalne
 • Kabel komunikacyjny
 • Kable światłowodowe
 • Kable sygnalizacyjne
 • Kabel średniego napięcia
 • Kabel koncentryczny
 • Kable telekomunikacyjne
 • Kable telefoniczne
 • Meble medyczne, z wyjątkiem łóżek i stołów
 • Chłodziarki i zamrażarki
 • Łóżka do użytku medycznego
 • Urządzenia sterylizujące, dezynfekcyjne i higieniczne
 • Stoły medyczne
 • Wózki inwalidzkie
 • Urządzenia i przyrządy do infuzji
 • Urządzenia do anestezji i resuscytacji
 • Worki ambu
 • Turbiny parowe
 • Papier fotoczuły, termoczuły lub termograficzny i tektura
 • Wyroby wielokrotnego użytku
 • Medyczna aparatura oddechowa
 • Urządzenia do diagnostyki sercowo-naczyniowej

Kontakt

Adres pocztowy

Siemens Sp. z o.o.
ul. Żupnicza 11
03-821 Warszawa
Polska

Tel.: +48 228708079

Faks: +48 228708090