Strabag Sp. z o.o.

POLSKA

Działalność przedsiębiorstwa

 • Przygotowanie terenu pod budowę
 • Roboty budowlane
 • Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
 • Roboty w zakresie budowy dróg
 • Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
 • Roboty drogowe
 • Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
 • Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
 • Roboty w zakresie naprawy dróg
 • Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
 • Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
 • Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
 • Roboty budowlane w zakresie budowy mostów
 • Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
 • Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
 • Roboty w zakresie konserwacji dróg
 • Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
 • Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
 • Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
 • Roboty w zakresie nawierzchni dróg
 • Roboty inżynieryjne i budowlane
 • Instalowanie znaków drogowych
 • Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
 • Roboty odwadniające
 • Roboty instalacyjne w budynkach
 • Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg
 • Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
 • Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
 • Malowanie nawierzchi
 • Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
 • Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
 • Roboty budowlane w zakresie wiaduktów drogowych
 • Roboty budowlane w zakresie gazociągów
 • Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej
 • Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych
 • Budowa kolei
 • Usługi odśnieżania
 • Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody
 • Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów komunikacyjnych
 • Usługi usuwania oblodzeń
 • Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej
 • Budowa obiektów inżynierii wodnej
 • Roboty w zakresie nawierzchni ulic
 • Roboty sanitarne
 • Instalowanie urządzeń sygnalizacyjnych
 • Roboty budowlane zakresie dróg krajowych
 • Wznoszenie barier drogowych
 • Fundamentowanie dróg
 • Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych
 • Wymiana nawierzchni drogowej
 • Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
 • Wycinanie i napełnianie
 • Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej
 • Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków
 • Roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych, z wyjątkiem mostów, tuneli, szybów i kolei podziemnej
 • Roboty budowlane w zakresie obwodnic
 • Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych
 • Roboty w zakresie różnych nawierzchni
 • Roboty budowlane w zakresie dróg jednopasmowych
 • Roboty w zakresie budowy dróg głównych
 • Roboty w zakresie regulacji ruchu
 • Roboty w zakresie usuwania gleby
 • Różne maszyny specjalnego zastosowania
 • Roboty budowlane w zakresie składowisk odpadów
 • Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego
 • Roboty instalacyjne elektryczne
 • Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
 • Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych
 • Roboty budowlane w zakresie węzłów drogowych
 • Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych
 • Roboty budowlane w zakresie budowy kolei i systemów transportu
 • Usługi instalowania maszyn i urządzeń
 • Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane
 • Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych obiektów budowlanych
 • Wyrównywanie terenu
 • Próbne wiercenia
 • Próbne wykopy
 • Próbne wiercenia i wykopy
 • Roboty na placu budowy
 • Usługi archeologiczne
 • Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
 • Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej
 • Roboty murarskie i murowe
 • Instalowanie sygnalizacji drogowej
 • Betonowanie
 • Instalowanie transformatorów elektrycznych
 • Instalowanie infrastruktury okablowania
 • Budowa nasypów
 • Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych
 • Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych
 • Roboty związane z liniami tramwajowymi
 • Roboty budowlane w zakresie tuneli drogowych
 • Przejścia podziemne
 • Podstacje transformatorowe
 • Roboty budowlane w zakresie wiaduktów kolejowych
 • Dźwiękowa i wizualna aparatura sygnalizacyjna
 • Rozbiórka torów
 • Zbiorniki
 • Silosy
 • Mieszalniki
 • Wagi
 • Budowa torów
 • Usługi nadzoru budowlanego
 • Usługi laboratoryjne
 • Oznakowanie drogowe
 • Elementy przepustów
 • Roboty w zakresie nawierzchni dróg
 • Roboty budowlane w zakresie budowy mostów
 • Roboty budowlane w zakresie opaski brzegowej
 • Roboty budowlane w zakresie promenad
 • Roboty przygotowawcze do świadczenia usług
 • Roboty rozbiórkowe
 • Wznoszenie ogrodzeń
 • Badania inżynieryjne
 • Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych
 • Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego
 • Roboty budowlane w zakresie mostowych przejść dla pieszych
 • Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych
 • Roboty budowlane w zakresie nawierzchni lotnisk
 • Usługi instalowania urządzeń elektrycznych i mechanicznych
 • Usługi instalowania systemów sterowania i kontroli
 • Przemysłowe specyficzne pakiety oprogramowania
 • Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia
 • Urządzenia chłodzące i wentylacyjne
 • Usługi architektoniczne i podobne
 • Usługi inżynieryjne
 • Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe
 • Roboty budowlane w zakresie budynków
 • Usługi szkoleniowe
 • Usługi związane z budownictwem
 • Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu
 • Urządzenia podnośnikowe i przeładunkowe oraz ich części
 • Urządzenia sterujące procesem przemysłowym i urządzenia do zdalnego sterowania
 • Roboty w zakresie budowy autostrad
 • Roboty budowlane w zakresie mostów
 • Przydrożne telefoniczne linie awaryjne
 • Roboty budowlane w zakresie obiektów budowlanych dla służb porządku publicznego
 • Roboty w zakresie kopania rowów
 • Roboty budowlane w zakresie tuneli dla pieszych
 • Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych
 • Elektryczne silniki, generatory i transformatory
 • Roboty budowlane w zakresie zakładów kompostowania
 • Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania odpadów
 • Roboty w zakresie kształtowania terenu
 • Rekultywacja terenu
 • Kanały sklepione
 • Materiały do układania nawierzchni drogowych
 • Asfalt
 • Roboty instalacyjne gazowe
 • Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
 • Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
 • Roboty w zakresie burzenia
 • Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad
 • Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych
 • Malowanie nawierzchni parkingów
 • Roboty budowlane w zakresie wylotów kanałów ściekowych
 • Roboty w zakresie oczyszczania ścieków
 • Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów
 • Telekomunikacyjne roboty dodatkowe
 • Ekrany ochronne
 • Wodne roboty budowlane
 • Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
 • Roboty w zakresie budowy płyt lotniskowych
 • Roboty w zakresie poprawy stanu środowiska naturalnego
 • Bariery drogowe
 • Roboty w zakresie usuwania gruzu
 • Roboty w zakresie odwadniania gruntu
 • Instalacje niskiego napięcia
 • Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z transportem kolejowym
 • Odnawianie
 • Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
 • Instalowanie urządzeń ochronnych

Kontakt

Adres pocztowy

Strabag Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 10
05-800 Pruszków
Polska

Tel.: +48 227144800

Faks: +48 227144900